Solidaritet inom politiken

En politik som grundas i solidaritet med de fattigaste i samhället, med kommande generationer och med fattiga länder krävs för att skapa långsiktigt hållbara samhällen. Idag drivs politiken av en kortsiktighetens förbannelse, där populism och vinster på kort sikt prioriteras över folkets säkerhet på längre sikt. Politiken behöver därför förändras i grunden, men det kräver också att folket förändras och börjar agera i solidaritet med nuvarande och kommande generationer.

Den gröna rörelsen

Den globala gröna rörelsen strävar efter att skapa en värld där alla medborgare kan leva bra liv, utan att livsförutsättningarna samtidigt försämras för unga och kommande generationer. Politiken måste då föras inom naturens ramar, där insikten finns om vårt djupa beroende av naturen, av andra arter och av varandra. Detta innebär en gränslös solidaritet, med naturen, djuren och det ekologiska systemet. En solidaritet med de människor som ännu inte har fötts och med alla världens människor, även de som bor långt bort i kulturer som skiljer sig från vår egen. Miljöpartiet de gröna skapades av medlemmar i miljörörelsen, människor som stod för jämställdhet, fred och solidaritet. Här finns ett politiskt alternativ för de som inser att mänskligheten står inför stora utmaningar och som vill klara av dessa utmaningar med aktiv politik.

Att föra en politik inom naturens ramar innebär att inte överskrida de planetära gränserna. Jorden har miljöprocesser som skapar stabilitet för allt levande. Dessa processer påverkas av mänsklig aktivitet. En politik som ger ständigt ökande konsumtion samt efterfrågan på energi och naturresurser innebär att de planetära gränserna överskrids till den grad att det hotar vår överlevnad.

Vänsterns solidaritet

Vänsterpartiet skriver i sitt partiprogram om en värld där ingen behöver svälta, en värld utan krig och förtryck. Vi har idag stora möjligheter att förverkliga dessa drömmar om en solidarisk värld, där alla har tillräckligt med rent vatten, mat, hälsovård och utbildning. Ännu idag svälter tiotusentals barn, och människor hålls medvetet kvar i fattigdom och lidande. Kvinnor förtrycks och utnyttjas i könsbestämda maktstrukturer, vilket genomsyrar hela våra samhällen. Jorden förgiftas och förstörs när människor fortsätter att klättra i den ekonomiska hierarkin, där allt tillåts att offras för att en elit ska få mycket pengar på banken.

Vänsterpartiets feministiska och socialistiska idétradition bygger på solidaritet, där det finns en övertygelse att alla människor har lika värde. De stora miljöproblem vi har orsakat som samhälle beror på särskilda kapitalistiska och sociala förhållanden. Världens produktion är orienterad mot vinstmaximering, oavsett vilka ekologiska och sociala konsekvenser det får. Vänsterpartiet framhåller att vi lever i ett globalt kapitalistiskt samhälle med en tydlig klassuppdelning.